Prayer for Mother’s Day by Most Reverend Broderick Pabillo

Advertisements

English: Our loving Father, please pray for us and grant all mothers (who are here today with us in the online prayer mass). Bless them with the strength that comes from your Holy Spirit, because, through them; children learn how to get up and walk, how to talk and play, and how to approach your divine presence through sincere prayer. Grant them health and peace, of joy and happiness, so that they will continue to feel your love and affection. Likewise, we include in our prayers women who are not remembered especially those who quietly support their families, humbly serve, endure hardships for the sake of their husbands and children. And especially during these times of pandemic encouraged them to persevere. We ask this through Christ, our Lord. Amen.

Said at the end of the online Sunday mass on 10May20

Tagalog: Ama naming mapagkalinga, dingin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina (na nandito ngayon na kasama namin sa online prayer na misa). Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na espiritu, sapagkat, sa pamamagitan nila; natutunan ng mga anak kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na panalangin. Pagkalooban po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, upang kanilang patuloy na madama ang iyong kalinga’t pagmamahal. Gayun din aming isinasama sa aming panalangin ang mga babaeng walang nakaalaala lalo na ang tahimik na itinataguyod ang ang kanilang pamilya, anglilingkod nang may kababaang loob, nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang mga asawa’t mga anak. At lalong-lalo na sa mga panahong ito ng pandemia palakasin niyo ang kanilang loob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Said at the end of the online Sunday mass on 10May20
Advertisements