Panalangin Para sa Halalan 2022

Prayer for Philippine Elections
Advertisements

Tagapamuno: Manalangin tayo upang sa papalapit na pambansa at panglokal na halalan ay tunay na maghari ang kalooban ng Diyos, na Siyang gumagabay sa lahat ng bansa.

Sama-sama nating idalangin: *Iligtas mo kami, Panginoon.

Mula sa pamimilit, pananakot, karahasan, at terorismo … *
Mula sa panloloko, pagsisinungaling, at pagbaluktot sa katotohanan … *
Mula sa panunuhol, kasakiman, at sabwatan upang makapandaya … *
Mula sa kawalang-muwang sa panlilinlang at makitid na pananaw … *
Mula sa pagbabanta, pananakot, at lapastangang pananalita … *

Tagapamuno: Sama-sama nating idalangin: **Dinggin Mo kami, Panginoon.

Upang ang aming budhi ang siyang gawing tunay na pamantayan … **
Upang ang kabutihan ng nakararami ang aming pinakamataas na layunin … **
Upang ang dignidad ng tao ay palagiang igalang … **
Upang ang kapos-palad at mahihina ay pag-ukulan ng higit na pansin … **
Upang ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi ipagwalang-bahala … **
Upang ang pagkakaisa ay magbigay-daan sa landas ng kapayapaan at kaunlaran … **
Upang ang banal na pagkatakot sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ang maging gabay ng mga
nagnanais manungkulan sa pamahalaan … **

Tagapamuno: Manalangin tayo.

Lahat: Pastol ng aming kaluluwa at Tagapagligtas ng sanlibutan, ang pulitika ay Iyong kaloob sa amin; isang paanyaya upang maglingkod sa iba at lumago sa kabanalan. Gabayan Mo ang pulitika sa aming bansa katulad ng pag-gabay mo sa amin. Nawa ang aming pulitikal na pakikilahok para sa mga botante at kandidato ay magdulot ng kaluwalhatian sa Iyong mahal na ngalan at matulungan din kaming yumabong sa kabutihan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.

If you’d like to receive updates for my next posts, please enter your email below and click subscribe.

Your Faith Life is not Separate from Your Public Life

If you’d like to receive updates for my next posts, please enter your email below and click subscribe.

Advertisements

I think this is a good reminder for all Catholics, especially heads of households who have members who are still undecided who to vote for in the upcoming elections.

In 2002, Pope Benedict XVI, then Cardinal Ratzinger, published a doctrinal note to clarify some important elements of the Church’s teaching regarding the participation of Catholics in political life. The document says:

The duty of a lay Catholic is to be morally coherent, found within one’s conscience, which is one and indivisible. «There cannot be two parallel lives in their existence: on the one hand, the so-called ‘spiritual life’, with its values and demands; and on the other, the so-called ‘secular’ life, that is, life in a family, at work, in social responsibilities, in the responsibilities of public life and in culture.

See vatican.va

Also, a Vatican II document Apostolicam Actuositatem says that our life is a life of intimate union with Christ in the Church. This means that our lives and public duties can never be separated from our union with Christ so that we can progress in holiness. (AA # 4)

The Church did not make this up, of course. It’s based in the teachings of Jesus and his apostles which are recorded in the Bible. For example, in his letter to the Colossians, Saint Paul clearly warns us all: “Whatever you do in word or work, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him” (Col. 3:17).

In the same way I want to convey the same message to my family and friends. We must be very careful with our decisions and actions because our real being is reflected in them. Our sacred votes will either please God or Satan. There is no way to please both so our only option as Catholic is to please God. And we can only do so if we cast our vote for the most trustworthy candidate there is.

Advertisements